Press "Enter" to skip to content

Bohol Tinitingnan ang ‘UBE’ Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal

Last updated on August 6, 2020

TAGBILARAN CITY – Ang susunod na normal na direksyon ng Bohol sa batayan ng “Bohol Bubble” na konsepto habang sumasalamin sa tag na “Ultimate Bohol Experience (UBE)”, kasama ang dalawang miyembro ng Gabinete na pinupuri ang pagsisikap ng lalawigan na mabuksan muli ang ekonomiya ng turismo.

Para sa seguridad ng tao

Ang tatak na tinukoy sa Bohol ay sumasakop sa pagsunod sa isang pagtatag sa probinsya ng isang pagtatalaga na kinakailangan sa planta ng paggamot sa dumi ng imburnal at pagdala ng kapasidad at ang paggamit ng nababagong enerhiya.

Sinabi ni Gobernador Arthur Yap,

Governor Arthur Yap on Monday said “all tourism establishments that wish to reopen would be required to secure an UBE seal on top of DOT’s (Department of Tourism) accreditation”.

Bohol Tinitingnan ang 'UBE' Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal 2
Photo Source: Manila Bulletin

(Sinabi ni Gobernador Arthur Yap noong Lunes, “lahat ng mga establisimiyento sa turismo na nais magbukas ay kinakailangang ligtas ang isang UBE seal sa tuktok ng DOT’s (Department of Tourism) akreditasyon”).

Sabi ni Yap,

“We want to check their (energy) footprint because that is what Bohol is all about. It’s about sustainable eco-agri-tourism so we want to protect our patrimony to make sure that this is going to be here for ages to come. I think it is a surmountable requirement,” Yap said, referring to the soon-to-be-required UBE accreditation. 

Bohol Tinitingnan ang 'UBE' Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal 3
Photo Source: Bohol Island News

(Nais naming suriin ang kanilang (enerhiya) bakas ng paa sapagkat iyon ang tungkol sa Bohol. Tungkol ito sa pagpapanatili ng eco-agri-turismo kaya nais nating protektahan ang ating mana upang matiyak na ito ay narito pa sa mga darating na panahon. Sa aking palagay ito ay isang kailangang magpagtagumpayan, “sabi ni Yap, na tinutukoy ang malapit na kinakailangang akreditasyon ng UBE).

Ang paglibot sa Isla

Si Tourism Secretary Bernadette Puyat at Interior Secretary Eduardo Año, sa kanilang pagbisita sa lalawigan noong Biyernes at Sabado, pinuri ang mga opisyal ng Bohol sa pagpapatupad ng mahigpit na anti-Covid (Coronavirus disease 2019) na protocol.

Bohol Tinitingnan ang 'UBE' Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal 4
Photo Source: Philippine Star

Sinabi nila,

They said their adherence to strict protocols gives them the confidence that Bohol can gracefully make it to the next normal in reopening the economy through the “Bohol Bubble” designed by the Provincial Tourism Council and the Bohol Tourism Office.

(Sinabi nila na ang kanilang pagsunod sa mahigpit na mga protocol ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na maaaring ikaganda ito ng Bohol sa susunod na normal sa pagbubukas muli ng ekonomiya sa pamamagitan ng “Bohol Bubble” na dinisenyo ng Provincial Tourism Council at ng Bohol Tourism Office).

Budget para sa proyekto

Si Puyat, na nagdala ng kanyang Tourism Promotion Board chief operations na si Anthonette Velasco Allones, ay nagsabi na ang koponan ng DOT ay dumating sa Bohol nang may buong lakas habang sila ay nangangako na magbuhos sa PHP2.1 bilyon para sa mga proyektong may kaugnayan sa turismo.

Sabi niya,

“We’ve been having informal talks together with the Department of Foreign Affairs, with Korea, with Japan but, of course, everything is fluid. We’ve already been talking that once travel restrictions have been lifted, we can already talk about direct flights,” she said.

(Nagkaroon kami ng hindi pormal na pag-uusap kasama ang Department of Foreign Affairs, kasama ang Korea, kasama ang Japan ngunit, siyempre, ang lahat ay fluid. Napag-uusapan na namin na kapag naalis na ang mga paghihigpit sa paglalakbay, maaari na nating pag-usapan ang mga direktang paglipad).

Sinabi ni Yap,

Yap said Boholanos “will first work with the tourism stakeholders and LGUs of Panglao Island to ensure that their employees and their services are anti-Covid compliant. This begins with issuing contact tracing cards and providing PCR (polymerase chain reaction) tests for visitors when they arrive and leave Bohol”.

Bohol Tinitingnan ang 'UBE' Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal 7
Photo Source: Daily Tribune

(Sinabi ni Yap na ang Boholanos “ay unang makikipagtulungan sa mga stakeholder ng turismo at mga LGU ng Panglao Island upang matiyak na ang mga empleyado at kanilang mga serbisyo ay sumusunod sa Anti- Covid na sang-ayon. Nagsisimula ito sa pag-iisyu ng contact tracing cards at pagbibigay ng mga pagsubok sa PCR (polymerase chain) para sa mga bisita pagdating nila at umalis sa Bohol ).

Tiniyak din niya kina Puyat at Año “na ang pondo ng pambansang pamahalaan na ginugol sa Bohol ay mga pamumuhunan na mahusay at igugugol para sa bansa”.

Kasiguraduhan sa muling pagbubukas

Dagdag niya,

“We wish to assure Secretary Puyat, that the DOT’s World Bank Tourist Program, especially your components in Farm Tourism, Palengke Development Program, Solid Waste Management Facility for Clustered Municipalities, Tourism Value Chain, Tourism Site Enhancement, Hygiene Preparedness, Sea Ambulances and Decompression Chambers, are well counterparted and made a critical part of this effort to open up our tourism by the last quarter of 2020,” he added.

Bohol Tinitingnan ang 'UBE' Seal Sa Pagpapatayo Para Sa Turismo Sa Ilalim ng Bagong Normal 8
Photo Source: Bohol Island News

(Nais naming masiguro si Kalihim Puyat, na ang World Bank Tourist Program, lalo na ang iyong mga bahagi sa Farm Turismo, Palengke Development Program, Solid Waste Management Facility para sa Clustered Municipalities, Tourism Value Chain, Ang Pagpapahusay ng Site ng Turismo, Paghahanda sa Kalinisan, Mga Ambulansya ng Dagat at Mga Kamara sa Decompression, ay mahusay na kapalit at gumawa ng isang kritikal na bahagi ng pagsisikap na ito upang buksan ang ating turismo sa huling quarter ng 2020).

Source: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: