Press "Enter" to skip to content

Higalaay Festival Ng Cagayan de Oro, Ipinagdiriwang Online

Ang mga aktibidad para sa “Higalaay Festival” sa taong ito ay ibo-broadcast online upang maiwasan ng mga residente na lumabas sa kanilang mga tahanan, alinsunod sa mga health protocol sa gitna ng coronavirus 2019 (Covid-19) disease pandemic.

Pagdiriwang online

Sinabi ni City Tourism Officer Chedilyn Aissa Dulguime na karamihan sa mga highlight ng festival na nagsimula nitong Lunes, Agosto 3, ay pwedeng ma-stream sa social media, lalo na sa Facebook, kung saan ang karamihan ng mga residente ay mayroong account.

Higalaay Festival Ng Cagayan de Oro, Ipinagdiriwang Online 2
Photo Source: Mindanao Gold Star Daily

Sabi ni Dulguime,

“We wish to clarify and emphasize that 90 to 95 percent of the core and parallel events will be virtual or done online. All these events will be broadcast live in our Higalaay Festival Facebook page and we are asking the public to please like, share and support our FB page (to their families and friends).”

(Nais naming linawin at bigyang-diin na 90 hanggang 95 porsyento ng mga pangunahing at paralel na mga kaganapan ay magiging virtual o gagaqwin online. Lahat ng mga kaganapang ito ay ibo-broadcast nang live sa aming Higalaay Festival Facebook page at hinihiling namin sa publiko na mangyaring i-like, ibahagi at suportahan ang aming FB page (sa kanilang mga pamilya at kaibigan))

Nabanggit ni Dulguime na sa mga nakaraang taon, ang pangunahing kaganapan ng pagdiriwang ay ginawa sa mga mall, lansangan, at iba pang mga pampublikong lugar.

Dagdag niya, ang “virtual celebration” ng taong ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaang lungsod na sumunod sa minimum public health standards.

Pagpuri sa mga nag-organisa

Pinuri rin niya ang mga nag-organisa ng mga pangunahing kaganapan tulad ng Miss Cagayan de Oro pageant at ang tatlong-araw na Kumbira food festival and competition “sa pagtanggap sa hamon” sa pagbago ng kanilang mga programa upang sumunod sa mga regulasyon sa kalusugan.

Sabi pa niya,

“For one, the fluvial parade will only have 10 pump boats. But those selling their produce and products during the festival will be allowed to showcase them online through our FB page. The pandemic gave us city residents the opportunity to become creative in staging their events.”

(Isa, ang fluvial parade ay magkakaroon lamang ng 10 pump boat. Ngunit ang mga nagbebenta ng kanilang ani at produkto sa panahon ng pagdiriwang ay pinahihintulutan na ipakita ang mga ito online sa pamamagitan ng aming FB page. Nagbigay ang pandemiya sa mga residente ng lungsod ng pagkakataong maging malikhain sa pagtatanghal ng kanilang mga kaganapan.)

Ang “Higalaay Festival,” ay katapat ng pamahalaang lokal ng pagdiriwang ng Archdiocese ng Cagayan de Oro ng Saint Augustine Fiesta, na isinasagawa tuwing huling linggo ng Agosto.

Hindi gaanong naiiba sa usual na piyesta

Noong nakaraang linggo, sinabi ni Mayor Oscar Moreno na kahit na ang kapistahan ay “downscaled,” hindi mababawasan ang makabuluhan nito.

Higalaay Festival Ng Cagayan de Oro, Ipinagdiriwang Online 4
Photo Source: Rappler

Sabi ni Moreno,

“I was reminded of the July 26 bombing in 2013 during my first three-year term and I remembered being asked if the city fiesta will continue. Even with Davao City back then declaring a downscaled celebration of its fiesta, I replied that the city fiesta will go on. This year it will continue but we won’t forget our enforcement and observance of minimum health standards.”

(Naalala ko ang pambobomba noong Hulyo 26, 2013 sa aking unang tatlong taong termino at naalala ko na natanong kung magpapatuloy ba ang fiesta ng lungsod. Kahit na ang Davao City ay nagdeklara ng downscaled celebration ng fiesta nito, sumagot ako na ang pista ng lungsod ay magpapatuloy. Sa taong ito magpapatuloy ito ngunit hindi namin malilimutan ang aming pagpapatupad at pagsunod sa minimum health standards.)

Alinsunod sa relihiyosong katangian ng pista, sinabi ni Moreno na ang highlight ng pagdiriwang sa taong ito ay ang pagtatalaga ng papasok na Arsobispo Jose Cabantan na papalitan ang papalabas na Arsobispo Antonio Ledesma sa Agosto 28.

Source: Philippine News Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: