Press "Enter" to skip to content

Mga Magsasaka Ng Albay Nakatanggap Ng Mga Hayop Mula Sa DA Bicol

LEGAZPI CITY- Ang Kagawaran ng Agrikultura ng Bicol ay namahagi ng mga hayop sa mga magsasaka at kababaihan sa bukid ng Albay upang madagdagan ang kanilang kita at produkto ng hayop sa gitna ng Covid-19 pandemic.

Ang mga Benepisyaryo

Sa Malilipot, ang mga benepisyaryo ay mga magsasaka at mga kababaihan sa bukid na kasapi ng Organic Agriculture Organization ng Malilipot (OAOM) at Rural Improvement Club (RIC).Tumanggap sila ng 11 katutubong mga baboy at 180 katutubong manok ayon sa pagkakabanggit sa pamamagitan ng Albay Breeding Station (ABS) ng Albay Research and Development Center (ARDC).

Mga Magsasaka Ng Albay Nakatanggap Ng Mga Hayop Mula Sa DA Bicol 2
Photo Source: Philippine Information Agency

Sinabi ni DA Officer Jayson Gonzales,

DA Bicol information officer Jayson Gonzales said the beneficiaries of this program from Malilipot and Daraga Albay undergo training before receiving livestock and poultry animals.

(Sinabi ni DA Bicol information officer Jayson Gonzales na ang mga benepisyaryo ng program na ito mula sa Malilipot at Daraga Albay ay sumailalim sa pagsasanay bago tumanggap ng mga hayop at mga manok.)

Pamimigay ng mga hayop

Sinabi ni Chief Dr. Elsa Maranan,

ABS Chief Dr. Elsa Maranan said the distribution of these livestock animals is a regular activity of the office. It was resumed in June when the province was under the modified GCQ

(Sinabi ni Chief Dr. Elsa Maranan, ang pamamahagi ng mga hayop na ito ay isang regular na aktibidad ng tanggapan. Ito ay naipagpatuloy noong Hunyo nang ang lalawigan ay nasa ilalim ng binagong GCQ)

Ani niya,

“This animal dispersal activity of the office will deliver livelihood assistance to marginalized earners and help them cope with financial difficulty especially now that we have a pandemic,” she said.

(Ang aktibidad ng pagpapakalat ng mga hayop na ito ay nais maghatid at magbibigay ng tulong sa pangkabuhayan ng mga marginalized earners at tulungan silang makayanan ang kahirapan sa pananalapi lalo na ngayong mayroon tayong pandemya)

Pagsunod sa memorandum

Pinayuhan niya ang mga benepisyaryo na sumunod sa Memorandum of Agreement na binibigyang diin ang pagbabalik ng unang mga supling ng mga hayop at magamit sa mga susunod na pagkakalat o susunod na pangkat ng mga tatanggap.

Sabi ni Maranan,

“We are giving the kind of animals requested by the farmers so they have more opportunity to improve their livelihoods,” Maranan said.

(Nagbibigay kami ng uri ng mga hayop na hiniling ng mga magsasaka upang magkaroon sila ng mas maraming pagkakataon upang mapabuti ang kanilang mga kabuhayan)

Pagtulong sa mga kababayan

Sinabi ng mga miyembro ng OAOM na itaas nila ang katutubong baboy upang mai-maximize ang paggamit nito at sa proseso, ay makakatulong sa kanila sa pagpapalaki ng maraming hayop sa kanilang mga bukid o bakuran.

Sa kabilang banda, sinabi ng mga miyembro ng RIC-Malilipot na gagawa sila ng mas maraming katutubong manok upang maging mapagkukunan ng mga malusog na karne at mapagkukunan ng ikabubuhay. Humihiling sila ng mga pagsasanay sa DA-Bicol upang mabigyan sila ng mga teknikal na kasanayan sa pagproseso at iba pang mga diskarte sa pagdaragdag ng halaga.

Sa Daraga Albay, ang mga miyembro ng Lacag Farmers Association (LAFAS) ay lumahok sa dalawang araw na pagsasanay tungkol sa Native Pig and Native Chicken Production noong Hulyo 16, 2020.

Binanggit ni Gonzales,

Gonzales cited the training as a major requirement to all beneficiaries of the distribution of livestock and poultry animals.

Mga Magsasaka Ng Albay Nakatanggap Ng Mga Hayop Mula Sa DA Bicol 6
Photo Source: Province of Albay

(Binanggit ni Gonzales ang pagsasanay bilang isang pangunahing kailangan sa lahat ng mga benepisyaryo ng nakatanggap ng mga hayop at mga manok.)

Para sa 2020, target ng ABS ang pamamahagi ng 30 baboy habang ang DA-Bicol, sa ilalim ng Livestock Program nito, target ang 40 katutubong baboy at 600 katutubong manok para sa pamamahagi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng iba’t ibang mga magsasaka-grupo sa Albay.

Source: PHILIPPINE INFORMATION AGENCY

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: