Press "Enter" to skip to content

P731M Para Sa ‘New Normal’ Na Edukasyon, Inilaan Ng Central Luzon LGUs

Ang mga local government unit (LGU) sa Central Luzon ay nangakong titiyakin na ang edukasyon ay matutuloy sa gitna ng COVID-19 pandemic

Pondo para sa ‘new normal’ na edukasyon

Hanggang nitong Hulyo 28, ang kabuuang halaga ng mga resources upang suportahan ang Learning Continuity Plans of the 20 Schools Division Offices sa rehiyon ay umabot sa PhP731 milyon at kokompleto sa pondong inilaan ng Department of Education (DepEd) Central Office para sa pagbubukas ng mga klase sa Agosto 24.

P731M Para Sa 'New Normal' Na Edukasyon, Inilaan Ng Central Luzon LGUs 2
Photo Source: DepEd Schools Division of Bulacan

Sabi ni Regional Director Nicholas Capulong,

“The Regional Office expresses its gratitude for all the support given in all Schools Division Offices by the stakeholders in education. Indeed, it takes a whole village to raise a child. Special mention is the big support extended by our legislators, governors, mayors, and punong barangays who continuously support the public schools and our programs, projects and activities.”

(Nagpapahayag ng pasasalamat ang Regional Office para sa lahat ng suporta na ibinigay sa lahat ng Schools Division Offices ng mga stakeholder sa edukasyon. Sa katunayan, nangangailangan ng isang buong nayon upang mapalaki ang isang bata. Ang espesyal na pagbanggit ay ang malaking suporta na ipinagkakaloob ng aming mga mambabatas, gobernador, mayors, at punong barangay na patuloy na sumusuporta sa mga pampublikong paaralan at aming mga programa, proyekto at aktibidad.)

Mga paglalaanan ng pondo

Karamihan sa mga pledges ay gagamitin para sa pagpi-print ng mga Self-Learning Modules (SLM) tulad ng provision of risograf machine, printer, bond paper, at ink.

P731M Para Sa 'New Normal' Na Edukasyon, Inilaan Ng Central Luzon LGUs 3
Photo Source: SunStar

May mga LGU na magbibigay din ng tulong pinansyal para sa iba pang mga modalities sa pagkatuto tulad ng online learning, TV at radio-based na pagtuturo. Kabilang dito ang mga pondo para sa airtime, koneksyon sa internet, wifi transmitters, laptop, computer, flash drive, at telebisyon.

Dagdag pa ni Capulong,

“To ensure the success of the School Year 2020-2021, various learning materials such as SLMs, self-learning kits, learning packets, videos, scripts for radio-based and TV-based instruction among others are being prepared by our supervisors, school heads and teachers.”

(Upang matiyak ang tagumpay ng School Year 2020-2021, ang iba’t ibang mga materyales sa pag-aaral tulad ng mga SLM, self-learning kits, mga packet ng pag-aaral, mga video, mga script para sa pagtuturo sa batay sa radyo at TV bukod sa iba pang inihahanda ng aming mga tagapangasiwa, paaralan pinuno at guro.)

Iba pang mga tulong

Ang iba pang mga LGU ay magkakaloob din sa kani-kanilang mga paaralan ng personal protective equipment, masks at face shields, flu vaccines para sa mga guro, at disinfecting equipments para sa mga paaralan.

Hanggang nitong Hulyo 31, ang enrollment sa Central Luzon ay umabot sa 2,330,874 o 78.34 porsiyento ng kabuuang data ng nakaraang taon.

Mula sa figure, 2,106,783 ang mga enrollees sa mga pampublikong paaralan; 17,522 enrollees sa Alternatibong Learning System; 4,267 mga enrollees sa state/local na unibersidad at kolehiyo; at 201,705 enrollees sa mga pribadong paaralan.

Source: Philippine Information Agency

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: