Press "Enter" to skip to content

Paaralan Tinuligsa Dahil sa Polisiya Laban sa Homosekswalidad

Isang Catholic school sa Iloilo City ang umani ng kritisismo dahil sa pagbabawal nito sa homosekswalidad ayon sa nilalaman ng kanilang student enrolment contract.

Homosekswalidad, imoral

Tinuligsa ng iba’t ibang mga grupo ang patakaran na ito sa kontrata ng Assumption Iloilo na tinawag nilang discriminatory at homophobic. Nagpahayag naman ng matinding pag-aalala ang Commission on Human Rights (CHR) sa pagpapakahulugan ng paaralan sa homosekswalidad bilang imoral.

Paaralan Tinuligsa Dahil sa Polisiya Laban sa Homosekswalidad 2
Source: GMA News TV

Sa bahagi ng kontrata na nilalagdaan ng mga magulang at mag-aaral bilang isang kondisyon para sa pagpapatala, tinukoy ang homoseksuwalidad bilang imoralidad kasama ng pakikiapid, pornograpiya, rape, premarital sex at sekswal na pang-aabuso, bukod sa iba pang mga gawa o pag-uugali na itinuturing ng paaralan na grave offense na may parusang pagpapatalsik kapag napatunayan.

Hindi intensyon

Sa isang magkasamang pahayag na inilabas noong Biyernes, 80 grupo na kumakatawan sa mga homosexuals, kasama ang Iloilo Pride Team at Bahaghari, at mga student councils at mga women organization ay hinihiling na tanggalin ang nabanggit na probisyon dahil ayon sa kanila ito ay lumalabag sa Iloilo City Antidiscrimination Ordinance.

Samantala, ipinagtanggol ito ng administrasyon ng paaralan sa pagsasabing naaayon ito sa Katekismo ng Simbahang Katoliko at itinangging ito ay discriminatory. Narito ang pahayag ng Community of the Religious of the Assumption.

“There is no intent nor was there ever an intent to discriminate against homosexuals as represented [on] social media. The definition of immorality that included homosexuality, speaks of the ‘acts’ of a person and not the ‘condition’ or ‘orientation’ of a person. Punishable are “acts considered as sexual misconduct” from the viewpoint of a Catholic institution, not the “condition” or sexual orientation of students.”

“Walang hangarin o walang layunin na mag-discriminate laban sa mga homosexual katulad ng pinakikita sa social media. Ang kahulugan ng imoralidad kung saan kasama ang homosekswalidad, ay tumutukoy sa kilos’ ng isang tao at hindi ang kondisyon’ o orientation ng isang tao. Ang parusa ay para sa kilos na itinuturing na sexual misconduct mula sa pananaw ng isang institusyong Katoliko, hindi ang kondisyon o sexual orientation ng mga mag-aaral.”

Punto ng CHR

Ayon sa CHR, ang depinisyon ng immoralidad ng Assumption Iloilo ay discriminating laban sa mga bata na may iba-ibang sexual orientation, gender identity at expression, at sex characteristics. Sa pahayag ni CHR spokesperson Jacqueline de Guia noong Sabado, nabanggit niya na ito ay taliwas sa paniniwala na ang mga paaralan ay isang ligtas na lugar.

Paaralan Tinuligsa Dahil sa Polisiya Laban sa Homosekswalidad 3
Source: Remate

Pinaalalahanan din ng ahensya ang paaralan tungkol sa ordinansa ng lungsod na naglalarawan sa hindi pagtanggap o pagpapatalsik ng isang mag-aaral batay sa sex, gender identity at sexual orientation bilang diskriminasyon, gayun din ang pagturing sa gumawa nito bilang kriminal.

“As educators and duty-bearers, it is within the mandate of the school to respect, promote and protect human rights of the students and ensure a healthy environment conducive for all.”

“Bilang mga tagapagturo at tagapagdala ng tungkulin, nasa loob ng utos ng paaralan na igalang, itaguyod at maprotektahan ang karapatang pantao ng mga mag-aaral at masiguro ang isang malusog na kapaligiran na naaayon para sa lahat,” sabi ni De Guia.

Discriminasyon ang immoral

Sa kanilang pahayag, sinabi ng mga nagpoprotesta na ang diskriminasyon, hindi homoseksuwalidad, ang imoral.

“When an educational institution values its name and reputation over upholding the lives and dignity of its students, it shows that it upholds bigotry instead of justice, hate instead of compassion.”

“Kung pinapahalagahan ng isang institusyong pang-edukasyon ang pangalan at reputasyon nito higit sa pagtaguyod ng buhay at dignidad ng mga mag-aaral, ipinapakita nito na itinataguyod nito ang pagkapanatiko sa halip na hustisya, poot sa halip na awa.”

Source: newsinfo.inquirer.net

Be First to Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: